Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VDA GEVELTECHNIEK

Algemene Voorwaarden (onderhoud en services) B2B – BL 22082023

Versie 2.1 , zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 23-08-2023 onder nummer 18067690 en te vinden op de website van VDA Geveltechniek Algemene voorwaarden – VDA Geveltechniek : VDA Geveltechniek (vda-geveltechniek.nl)

1. Toepasselijkheid
1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes, opdrachten, opdrachtbevestigingen, (rechts)handelingen, transacties en gesloten en te sluiten overeenkomsten – met betrekking tot de levering van producten en diensten – tussen de Opdrachtgever en VDA Geveltechniek B.V. (hierna: “VDA”).
2.
De Opdrachtgever is de onderneming met wie VDA een overeenkomst sluit of wil sluiten, aan wie VDA een aanbieding doet of aan wie diensten geleverd wordt door VDA.
3.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten van de Opdrachtgever.
4.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
5.
Indien naast deze algemene voorwaarden andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
6.
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, wordt in deze algemene voorwaarden onder ‘schriftelijk’ tevens elektronisch dataverkeer verstaan, zoals berichtenverkeer per e-mail, per SMS en per WhatsApp.

2. Offerte en Totstandkoming overeenkomst
1.
Alle offertes van VDA zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor veertien (14) kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
2.
De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de offerte VDA heeft bereikt, dan wel zodra VDA is begonnen met de uitvoering van de verstrekte opdracht.
3.
De Opdrachtgever kan VDA niet houden aan een offerte indien de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de door VDA uitgebrachte offerte een kennelijke (kwalitatieve of kwantitatieve) vergissing of verschrijving bevat.
4.
Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgopdrachten.
5.
Een samengestelde offerte of aanbieding verplicht VDA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6.
Indien offertes en prijsaanbiedingen van VDA zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat de Opdrachtgever er voor in dat zij alle essentiële informatie inzake de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt. VDA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door de door Opdrachtgever verstrekte of ontbrekende informatie waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat deze noodzakelijk was.
7.
Wijzigingen en voorbehouden door de Opdrachtgever bij de acceptatie ten opzichte van de offerte, binden VDA niet, tenzij zij daar uitdrukkelijk mee instemt.
3. Uitvoering opdracht1.
Uitvoeringstermijnen van VDA zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn. Overschrijding van de uitvoeringstermijn geeft de Opdrachtgever derhalve geen recht op ontbinding of vergoeding op welke grond dan ook.
2.
Bij levering van producten geschiedt de levering Geleverd ter Bestemming en Gelost (DPU) VDA in overeenstemming met de Incoterms 2020. Indien levering op het werk is overeengekomen, zorgt Opdrachtgever ervoor dat voldoende ruimte voor aflevering en lossen aanwezig is.
3.
Tenzij het resultaat voldoende bepaalbaar schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen in de Overeenkomst, geldt dat de diensten van VDA als inspanningsverbintenissen gezien dienen te worden.
4.
De benodigde elektriciteit en water voor de werkzaamheden van VDA of de door haar ingeschakelde derden komt voor rekening van Opdrachtgever. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
5.
De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle relevante en juiste informatie. Bij gebreke hiervan is VDA gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en kosten. Eventueel hierdoor veroorzaakt meerwerk is voor rekening van de Opdrachtgever.
6.
Het is VDA toegestaan om de overeenkomst in fasen uit te voeren en deze fasen afzonderlijk te factureren. VDA kan de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de deelfactuur voor het reeds opgeleverde deel heeft betaald.
7.
Indien mogelijk bepaalt VDA de plaats van de uitvoering van de werkzaamheden, indien en voor zover deze niet tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.
8.
VDA is bevoegd bij uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden en daarbij een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens Opdrachtgever te aanvaarden.
9.
Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met (het personeel van) VDA binden VDA niet dan nadat en voor zover VDA deze schriftelijk en bevoegd vertegenwoordigd heeft bevestigd.
10.
Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee VDA bij het aangaan van de opdracht redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van Opdrachtgever.

4. Aanneming van werk
1.
De diensten van VDA ten aanzien van het werk dienen als opgeleverd te worden beschouwd indien het werk in gebruik is genomen dan wel indien de Opdrachtgever het werk (stilzwijgend) heeft goedgekeurd. Indien er geen of geen tijdige reclamatie wordt ingediend conform deze algemene voorwaarden dient het werk als opgeleverd te worden beschouwd middels stilzwijgende goedkeuring van de Opdrachtgever. Kleine gebreken, die eenvoudig (naar het oordeel van VDA) kunnen worden hersteld, zullen geen geldige reden zijn tot onthouding van goedkeuring, mits zij eventuele ingebruikneming van het werk niet in de weg staan.
VDA Geveltechniek B.V. | Meerval 11 (4941 SK) Raamsdonksveer
Contact | 0162 511 720 | info@vda-geveltechniek.nl
2.
Gedeeltelijke ingebruikneming van het werk door Opdrachtgever is toegestaan, mits dit de voortgang van overige werkzaamheden niet in gevaar brengt en mits de hieruit voor VDA voortvloeiende kosten gedragen zal worden door Opdrachtgever.
3.
Opdrachtgever garandeert dat hij tijdig beschikt over de vereiste goedkeuringen (zoals onder meer vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) die vereist zijn voor de uitvoering van de diensten. Ook zal Opdrachtgever VDA tijdig toegang verlenen tot het gebouw en het terrein waar het werk uitgevoerd zal worden. Opdrachtgever zal tijdig zorgen voor aansluitingsmogelijkheden voor onder andere elektrische machines. Opdrachtgever is verplicht voor eigen rekening containers beschikbaar te stellen aan VDA, voor onder andere vrijgekomen puin en (bouw)afval, waaronder gebruikt verpakkingsmateriaal, gereedschappen en materieel, restant materiaal en verbruikszaken. Indien VDA geen tijdige beschikking heeft over de voornoemde zaken, zullen de eventuele meerkosten door Opdrachtgever gedragen worden.
4.
Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat elke persoon die werkzaamheden uitvoert op een werklocatie wordt aangemeld. VDA zal daar tijdig de instructies voor ontvangen van Opdrachtgever.
5.
VDA draagt naast de coördinatie van de door haar ingeschakelde derden, geenszins enige coördinatieverantwoordelijkheid in het werk.
6.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever verzekerd een CAR-verzekering af te sluiten, waarbij er tevens dekking dient te zijn voor VDA.

5. Prijs
1.
VDA is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en (uur)tarieven te wijzigen.
2.
VDA kan voor de het uitvoeren van de opdracht een vaste vergoeding overeenkomen met de Opdrachtgever. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van het toepasselijke uurtarief maal het aantal bestede uren.
3.
De door VDA opgegeven prijzen zijn in euro’s. De prijzen zijn exclusief btw en overige heffingen en overheidslasten. Alle prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis- en andere (on)kosten. Deze kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
4.
Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, zonder dat dit toerekenbaar is aan VDA, is VDA gerechtigd de overeengekomen vaste vergoeding te verhogen. VDA zal de Opdrachtgever in dat geval informeren over de verhoging van de vergoeding.
6. Facturatie
1.
VDA heeft het recht om vooruitbetaling of een voorschot van de te verrichten diensten te verlangen.
2.
De betalingstermijn is veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
3.
Alle kosten die VDA moet maken ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende staffel uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 250,- per vordering.
4.
Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is VDA zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft. VDA is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
5.
Indien er gerede twijfel bij VDA bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is VDA bevoegd de werkzaamheden uit te stellen, totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft of andere zekerheid van betaling heeft verschaft. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door VDA geleden en te lijden schade door deze vertraagde diensten.
6.
Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij VDA hebben ingediend.
7.
De Opdrachtgever heeft geen recht op opschorting noch verrekening.

7. Reclamatie
1.
De Opdrachtgever heeft de verplichting om de geleverde diensten en/of producten direct na voltooiing te inspecteren en te controleren of deze voldoen aan de overeenkomst. De Opdrachtgever dient in ieder geval binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te reclameren, bij gebreke daarvan vervalt iedere daarop gebaseerde vordering.
2.
Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
3. VDA is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de Opdrachtgever (stilzwijgend) goedgekeurde diensten of producten.

8. Wijziging en annulering
1.
Annulering of wijziging van de opdracht is enkel mogelijk na schriftelijke instemming door VDA.
2.
Het verzoek tot annulering of wijziging dient schriftelijk en onder opgaaf van redenen te worden gedaan.
3.
In aanvulling op lid 1 zijn de kosten die VDA reeds aan derden heeft gemaakt in het kader van de betreffende opdracht te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever.
4.
Indien Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst de opdracht geeft de te verrichten werkzaamheden te wijzigen, is VDA gerechtigd de extra kosten in rekening te brengen.
5.
Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal VDA de Opdrachtgever mededelen indien de gewenste of overeengekomen wijziging(en) of uitbreiding(en) prijswijzigingen met zich mee (zullen) brengen, en indien redelijkerwijs mogelijk, hoe hoog die prijswijziging zal zijn. In geval van wijziging of uitbreiding zal het moment waarop de werkzaamheden zullen worden voltooid navenant worden opgeschoven. Indien de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen niet reageert op de mededeling
VDA Geveltechniek B.V. | Meerval 11 (4941 SK) Raamsdonksveer
Contact | 0162 511 720 | info@vda-geveltechniek.nl
omtrent de prijswijziging en wijziging van de looptijd, wordt de
Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen. VDA is gerechtigd in dat geval de extra kosten in rekening te brengen.
6.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen, zullen partijen, schriftelijk en in onderling overleg de overeenkomst daarop aanpassen. VDA is gerechtigd in dat geval de extra kosten in rekening te brengen.
7.
Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

9. Eigendomsvoorbehoud
1.
Zolang de Opdrachtgever niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens VDA uit hoofde van de overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomsten, of daaraan voorafgaande overeenkomsten heeft voldaan, behoudt VDA zich de eigendom van de geleverde producten voor. De eigendom van alle geleverde producten gaat op de Opdrachtgever over, zodra de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens VDA heeft voldaan.
2.
Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van VDA te behandelen, verzekerd te houden en deze niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden.
3.
De Opdrachtgever zal te allen tijde medewerking verlenen aan de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud van VDA, waaronder het verlenen van toegang tot vestiging(en), gebouw(en) of locatie(s) van de Opdrachtgever, ter terugneming van de geleverde producten door VDA.
4.
De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de staat van bestemming, indien dat recht ter zake voor VDA gunstigere bepalingen bevat. Specifiek wordt daarmee de rechtsgevolgen van een verlengd eigendomsvoorbehoud in andere rechtsstaten beoogd, indien en zover dit wettelijk is toegestaan.

10. Garantie
1.
VDA garandeert dat de geleverde dienst(en) aan de overeenkomst beantwoordt voor een periode van twee (2) maanden. Voor toegepaste materialen geldt een garantietermijn in overeenstemming met de door de producent en/of leverancier van het materiaal verstrekte garantie.
2.
Gebreken die het gevolg zijn van afwijkend gebruik of van andere incidenten of (externe) factoren welke te wijten zijn aan de Opdrachtgever of voor diens rekening en risico komen, vallen niet onder deze garantie.
3.
Deze garantie strekt zich – uitsluitend naar keuze van VDA – slechts uit tot herstel, vervanging of vergoeding door of namens VDA. De garantie houdt geen recht op schadevergoeding of vergoeding van andere aanspraken of compensaties in. De aansprakelijkheidsbeperking uit deze algemene voorwaarden is tevens van toepassing op deze garanderende verbintenissen.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.
Iedere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, van VDA jegens de Opdrachtgever is beperkt tot de factuurwaarde (exclusief btw) van de door VDA geleverde dienst die aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht. Indien er sprake is van continuerende dienstverlening is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat door VDA in de zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht aan de Opdrachtgever. In geen geval zal de aansprakelijkheid het maximum van €10.000 (tienduizend euro) per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen overstijgen.
2.
Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, boetes van derde partijen, reputatieschade, verlies van gegevens/data, schade door gehackte applicaties of (computer)systemen en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop.
3.
VDA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van een door haar ingeschakelde derde of voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde, behoudens in het geval dat VDA geen zorgvuldige afweging heeft gemaakt bij het inschakelen van de derde.
4.
Kozijnen en draaidelen dienen vrij toegankelijk te zijn voor VDA. VDA is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het verplaatsen van meubilair, gebruiksvoorwerpen of andere objecten.
5.
VDA is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan eigendommen van de Opdrachtgever of enige andere partij indien de oorzaak van de schade niet direct gerelateerd kan worden aan de werkzaamheden van VDA.
6.
De Opdrachtgever vrijwaart VDA tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de Opdrachtgever van deze overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van de Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in het vorige leden.
7.
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie of in het product geen beroep meer doen als hij hierover niet binnen veertien (14) kalenderdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij VDA heeft geklaagd.
8.
Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van VDA voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VDA of zijn leidinggevende ondergeschikten.

12. Overmacht
1.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van VDA in de nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever niet aan VDA kan worden toegerekend in geval van een van de wil van VDA onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van VDA kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend oorlogen, oorlogshandelingen, oproer, revolutie, brand, terroristische aanslagen, pandemieën of epidemieën, overheidsingrijpen, overheidssancties, weersomstandigheden, natuurrampen, overstromingen, stroom-, internet- en telecommunicatie- en datacommunicatiestoringen, storingen in het elektronisch berichtenverkeer,
VDA Geveltechniek B.V. | Meerval 11 (4941 SK) Raamsdonksveer
Contact | 0162 511 720 | info@vda-geveltechniek.nl
technische mankementen, computervirussen, gehackte applicaties of (computer)systemen, cyberaanvallen, stakingen,
werkonderbrekingen en in het geval één van de voorgaande gevallen zich voordoet bij een (toe)leverancier of ingeschakelde derden.
2.
Indien zich een situatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel voordoet als gevolg waarvan VDA niet aan zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang VDA niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmachtssituatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, heeft VDA het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de situatie langer dan negentig (90) kalenderdagen heeft geduurd, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. VDA is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als VDA als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

13. Geheimhouding
1.
De Opdrachtgever zal de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van VDA ontvangt waarvan de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan VDA schade zal betrokkenen, geheim houden en de nodige maatregelen nemen om te waarborgen dat haar personeel de genoemde informatie geheim zal houden.

14. Privacy

1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt worden, zullen deze persoonsgegevens met een hoge mate van zorgvuldigheid door beide Partijen worden gebruikt en beschermd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. Partijen zullen zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de bescherming van de persoonsgegevens die Partijen bezitten en gebruiken te waarborgen. Deze technische en organisatorische maatregelen zullen tevens dienen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens te voorkomen.
3. De Opdrachtgever zal iedere medewerking verlenen aan VDA bij het vervullen van de wettelijke verplichtingen die volgen uit de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving.
4. Informatie over onder andere welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoelang deze persoonsgegevens worden bewaard is te vinden in het privacy statement van VDA. Deze kan worden geraadpleegd via de website van VDA.

15. Intellectueel Eigendomsrecht.

1.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de diensten en geleverde producten berusten bij VDA, ook indien VDA (delen van) de diensten heeft geleverd met inachtneming van specificaties of aanwijzingen van de Opdrachtgever.
2.
In geen geval omvat de levering van diensten of producten een (impliciete) overdracht van enig intellectuele eigendomsrecht ter zake de geleverde diensten of producten aan de Opdrachtgever. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VDA is het de Opdrachtgever niet toegestaan de geleverde producten geheel of gedeeltelijk na te maken of te reproduceren.
3.
Opdrachtgever vrijwaart VDA tegen elke aanspraak van derden inzake een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, die het gevolg kan zijn van specificaties of aanwijzingen van de Opdrachtgever. VDA is in dat geval gerechtigd de levering van de desbetreffende diensten met onmiddellijke ingang te staken. De Opdrachtgever is gehouden alle hieruit voortvloeiende schade en kosten, eventuele proceskosten daaronder begrepen, te vergoeden.

16. Personeelsbeschermingsartikel
1.
Opdrachtgever is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VDA gedurende (de uitvoering van) de overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, om welke reden dan ook, personeel van VDA of door VDA ingeschakelde derden, die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, (i) in dienst te nemen en/of met hen over indiensttreding direct of indirect te onderhandelen direct of indirect voor haar werkzaam te laten zijn.

17. Boetebepaling
1.
Indien de Opdrachtgever artikel 13 Geheimhouding, artikel 14 Persoonsgegevens, artikel 15 Intellectueel Eigendomsrecht of artikel 16 Personeelsbeschermingsartikel overtreedt, verbeurt VDA, ongeacht of de overtreding aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van VDA een niet voor verrekening vatbare onmiddellijk opeisbare boete van €20.000,- (zegge: twintigduizend euro) voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van €1.000,- (zegge: duizend euro) voor elke dag of dagdeel dat die overtreding voortduurt, zonder dat er sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van VDA, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen indien de schade hoger is.

18. Opzegging en ontbinding
1.
In geval van (een aanvraag van) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of ontbinding van Opdrachtgever, gedeeltelijke of gehele overdracht of stillegging van haar onderneming, wijziging van zeggenschap van de Opdrachtgever of
VDA Geveltechniek B.V. | Meerval 11 (4941 SK) Raamsdonksveer
Contact | 0162 511 720 | info@vda-geveltechniek.nl
indien Opdrachtgever
weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is Opdrachtgever verplicht VDA hiervan per direct schriftelijk op de hoogte te stellen.
2.
Indien een van de in het voorgaande lid bedoelde gevallen zich voordoet, zijn alle vorderingen van VDA op Opdrachtgever onmiddellijk en integraal opeisbaar en is VDA gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn.
3.
Indien Opdrachtgever op enigerlei wijze tekort schiet of tekort dreigt te schieten in de nakoming van enige overeenkomst met VDA, is VDA, gerechtigd om de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door middel van een aangetekend schrijven of per e-mail, daarbij zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan Opdrachtgever.
4.
De bepalingen uit deze overeenkomst die de strekking hebben om na het einde van de rechtsrelatie hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de overeenkomst onverminderd van kracht.

19. Verval en overdracht
1.
Alle vorderingsrechten van de Opdrachtgever jegens VDA, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de Opdrachtgever ter zake die vorderingsrechten niet binnen die periode van één jaar in rechte een eis heeft ingesteld.
2.
Rechten van de Opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van VDA. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

20. Gedeeltelijke verbindendheid en wijziging
1.
VDA heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval zal VDA de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn na de aangekondigde inwerkingtreding van de wijziging.
2.
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die qua inhoud en de strekking zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

21. Vertaling
1.
Deze algemene voorwaarden zijn naast in de Nederlandse taal ook beschikbaar in andere talen. Bij onduidelijkheid en verschil in interpretatie en/of uitleg tussen de Nederlandse versie en andere versies van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst te allen tijde doorslaggevend.

22. Toepasselijk recht en Geschilbeslechting
1.
Op de rechtsverhouding tussen VDA en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
2.
Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van de vestigingsplaats van VDA, behoudens dwingendrechtelijke competentieregels. VDA heeft tevens het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats van de Opdrachtgever.

WEBSHOP ALGEMENE VOORWAARDEN VDA GEVELTECHNIEK

Algemene Voorwaarden (webshop) B2B B2C – BL 22082023

Versie 2.1 , zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 23-08-2023 onder nummer 18067690 en te vinden op de website van VDA Geveltechniek Algemene voorwaarden – VDA Geveltechniek : VDA Geveltechniek (vda-geveltechniek.nl)
Deze algemene voorwaarden zijn opgedeeld in twee hoofdstukken, namelijk:
Hoofdstuk A. Algemene bepalingen voor bedrijven en consumenten
Hoofdstuk B. Bijzondere bepalingen voor consumenten

A. Algemene bepalingen voor bedrijven en consumenten

1. Toepasselijkheid
1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes, opdrachten, opdrachtbevestigingen, (rechts)handelingen, transacties en gesloten en te sluiten overeenkomsten – met betrekking tot de levering van producten – tussen de Klant en VDA Geveltechniek B.V. (hierna: “VDA”).
2.
De Klant is de onderneming of Consument met wie VDA een overeenkomst sluit of wil sluiten, aan wie VDA een aanbieding doet of aan wie producten geleverd wordt door VDA.
3.
Een Consument is een Klant, die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Daar waar de Klant wordt bedoeld wordt tevens de Consument bedoeld, tenzij dit uitdrukkelijk anders is bepaald.
4.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten van de Klant.
5.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
6.
Indien naast deze algemene voorwaarden andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
7.
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, wordt in deze algemene voorwaarden onder ‘schriftelijk’ tevens elektronisch dataverkeer verstaan, zoals berichtenverkeer per e-mail, per SMS en per WhatsApp.

2. Offerte en Totstandkoming overeenkomst
1.
Alle offertes van VDA zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor veertien (14) kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
2.
De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de offerte VDA heeft bereikt, dan wel zodra VDA is begonnen met de uitvoering van de verstrekte opdracht.
3.
De Klant kan VDA niet houden aan een offerte indien de Klant weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de door VDA uitgebrachte offerte een kennelijke (kwalitatieve of kwantitatieve) vergissing of verschrijving bevat.
4.
Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgopdrachten.
5.
Een samengestelde offerte of aanbieding verplicht VDA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6.
Indien offertes en prijsaanbiedingen van VDA zijn gebaseerd op de informatie die door de Klant is verstrekt, staat de Klant er voor in dat zij alle essentiële informatie inzake de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt. VDA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door de door Klant verstrekte of ontbrekende informatie waarvan de Klant redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat deze noodzakelijk was.
7.
Wijzigingen en voorbehouden door de Klant bij de acceptatie ten opzichte van de offerte, binden VDA niet, tenzij zij daar uitdrukkelijk mee instemt.

3. Verpakking en Levering
1.
De leveringstermijnen van VDA zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft de Klant derhalve geen recht op ontbinding of vergoeding op welke grond dan ook.
2.
VDA bepaalt de wijze waarop de zaken verzonden en verpakt worden, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
3.
De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle relevante en juiste informatie. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee VDA bij het aangaan van de opdracht redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van de Klant.
4.
De zaken zullen door VDA bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand schriftelijk is overeengekomen.
5.
Wanneer VDA voor de verpakking en het transport laadborden, pallets, pakkisten, kratten, glasbokken, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de Klant verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) het verpakkings-/transportmateriaal terug te zenden naar het door VDA opgegeven adres, bij gebreke waarvan de Klant aan VDA schadevergoeding verschuldigd is.
6.
Het is de Klant niet toegestaan om eventuele type-, registratie- of productaanduidingen te verwijderen van de geleverde zaken.
7.
Indien om welke reden ook de Klant niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor aflevering, zal VDA, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de Klant de zaken bewaren. De opslag van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de Klant.
8.
De Klant is in het voorgaande lid bedoelde geval verplicht aan VDA de opslagkosten volgens het bij VDA tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.
9.
Voor Klanten niet zijnde Consumenten geldt dat retourzendingen niet zijn toegestaan, tenzij VDA voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven voor de desbetreffende retourzending. VDA is gerechtigd om aanvullende voorwaarden te stellen aan de toestemming en extra kosten in rekening te brengen bij een retourzending.
VDA Geveltechniek B.V. | Meerval 11 (4941 SK) Raamsdonksveer
Contact | 0162 511 720 | info@vda-geveltechniek.nl
10.
Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met (het personeel van) VDA binden VDA niet dan nadat en voor zover VDA deze schriftelijk en bevoegd vertegenwoordigd heeft bevestigd.

4. Prijs en facturatie
1.
De door VDA opgegeven prijzen, in de webshop of daarbuiten, zijn in euro’s en exclusief transportkosten en overige heffingen en overheidslasten. De prijs is inclusief de verpakking van de zaken.
2.
VDA heeft het recht om de prijzen in de webshop op ieder moment te wijzigen.
3.
Na het verstrijken van een periode van één (1) maand na de aanvaarding van de offerte door Klant, is VDA naar aanleiding van ontstane veranderingen in prijsbepalende factoren, waaronder in ieder geval de grondstoffen vallen, gerechtigd om de prijs aan te passen.
4.
De betaling dient direct te worden voldaan bij de bestelling van producten via de webshop.
5.
Indien partijen geen directe betaling hebben afgesproken, is de betalingstermijn veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
6.
Indien er gerede twijfel bij VDA bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Klant, is VDA gerechtigd de levering van de zaken uit te stellen, totdat de Afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Klant is aansprakelijk voor de door VDA door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
7.
VDA heeft het recht om vooruitbetaling of een voorschot van de te leveren producten te verlangen.
8.
Het is VDA toegestaan om de overeenkomst in fasen uit te voeren en deze fasen afzonderlijk te factureren. VDA kan de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Klant de deelfactuur voor het reeds opgeleverde deel heeft betaald.
9.
Alle kosten die VDA moet maken ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Klant. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende staffel uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 250,- per vordering, tenzij anders is bepaald op basis van dwingendrechtelijke bepalingen.
10.
Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is VDA zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, gerechtigd haar leveringen op te schorten, ook voor andere orders van de Klant dan waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft. VDA is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
11.
De Klant moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij VDA hebben ingediend.
12.
De Klant heeft geen recht op opschorting noch verrekening.

5. Reclamatie
1.
De Klant heeft de verplichting om de geleverde producten direct na voltooiing te inspecteren en te controleren of deze voldoen. De Klant dient in ieder geval binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te reclameren, bij gebreke daarvan vervalt iedere daarop gebaseerde vordering.
2.
In het geval de Klant een Consument betreft, geldt in plaats van het voorgaande het bepaalde in artikel 7:23 lid 1 BW.
3.
Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
4.
VDA is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de Klant (stilzwijgend) goedgekeurde producten.

6. Wijziging en annulering
1.
Annulering of wijziging van een order door de Klant, niet zijnde een Consument, is enkel mogelijk na instemming door VDA.
2.
Het verzoek tot annulering of wijziging dient schriftelijk en onder opgaaf van redenen te worden gedaan.
3.
Indien partijen overeenkomen dat de order wordt gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van levering daardoor worden beïnvloed.

7. Eigendomsvoorbehoud
1.
Zolang de Klant niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens VDA uit hoofde van de overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomsten, of daaraan voorafgaande overeenkomsten heeft voldaan, behoudt VDA zich de eigendom van de geleverde producten voor. De eigendom van alle geleverde producten gaat op de Klant over, zodra de Klant aan al zijn verplichtingen jegens de Leverancier heeft voldaan.
2.
De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van VDA te behandelen, verzekerd te houden en deze niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden.
3.
De Klant zal te allen tijde medewerking verlenen aan de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud van VDA, waaronder het verlenen van toegang tot vestiging(en), gebouw(en) of locatie(s) van de Klant, ter terugneming van de geleverde producten door VDA.
4.
De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming, indien dat recht ter zake voor VDA gunstigere bepalingen bevat. Specifiek wordt daarmee de rechtsgevolgen van een verlengd eigendomsvoorbehoud in andere rechtsstaten beoogd, indien en zover dit wettelijk is toegestaan.
VDA Geveltechniek B.V. | Meerval 11 (4941 SK) Raamsdonksveer
Contact | 0162 511 720 | info@vda-geveltechniek.nl

8. Garantie
1.
VDA garandeert dat het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor normaal gebruik voor een periode van één (1) kalenderjaar, tenzij de producent en/of leverancier een kortere garantietermijn hanteert voor het product, in dat geval geldt een garantietermijn in overeenstemming met de door de producent en/of leverancier verstrekte garantie.
2.
Gebreken die het gevolg zijn van afwijkend gebruik of van andere incidenten of factoren welke te wijten zijn aan de Klant of voor diens rekening en risico komen, vallen niet onder deze garantie.
3.
Indien de product(en) worden gemonteerd door een persoon zonder vakkennis vervalt de garantie per direct.
4.
Deze garantie strekt zich – uitsluitend naar keuze van VDA – slechts uit tot herstel, vervanging of vergoeding door of namens VDA. De garantie houdt geen recht op schadevergoeding of vergoeding van andere aanspraken of compensaties in. De aansprakelijkheidsbeperking uit deze algemene voorwaarden is tevens van toepassing op deze garanderende verbintenissen.
5.
De Klant kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen als hij hierover niet binnen veertien (14) kalenderdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij VDA heeft geklaagd.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.
Iedere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, van VDA jegens de Klant is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat door VDA aan de Klant in de zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht, met een maximum van €10.000 (tienduizend euro) per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.
2.
Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, boetes van derde partijen, reputatieschade, verlies van gegevens/data, schade door gehackte applicaties of (computer)systemen en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop.
3.
Vergoedingen gebaseerd op de garantieverplichtingen zijn tevens aan de beperkingen van lid 1 en 2 onderworpen.
4.
VDA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van een door haar ingeschakelde derde of voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde, behoudens in het geval dat VDA geen zorgvuldige afweging heeft gemaakt bij het inschakelen van de derde.
5.
De Consument is zelf verantwoordelijk voor het inschakelen van een vakman voor de montage van het product. VDA is nimmer aansprakelijk indien het product of de producten door een ander dan een vakman zijn gemonteerd.
6.
De Klant vrijwaart VDA tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de Klant van deze overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van de Klant, onverminderd het bepaalde in het vorige leden.
7.
De Klant dient onverwijld, doch binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan van de vordering of nadat de Klant redelijkerwijs bekend had moeten zijn met (het ontstaan van) de vordering, een schriftelijke melding daarvan te maken aan VDA.
8.
Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van VDA voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VDA of zijn leidinggevende ondergeschikten.

10. Overmacht
1.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van VDA in de nakoming van enige verplichting jegens de Klant niet aan VDA kan worden toegerekend in geval van een van de wil van VDA onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van VDA kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend oorlogen, oorlogshandelingen, oproer, revolutie, brand, terroristische aanslagen, pandemieën of epidemieën, overheidsingrijpen, overheidssancties, weersomstandigheden, natuurrampen, overstromingen, stroom-, internet- en telecommunicatie- en datacommunicatiestoringen, storingen in het elektronisch berichtenverkeer, technische mankementen, computervirussen, gehackte applicaties of (computer)systemen, cyberaanvallen, stakingen, werkonderbrekingen en in het geval één van de voorgaande gevallen zich voordoet bij een (toe)leverancier of ingeschakelde derden.
2.
Indien zich een situatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel voordoet als gevolg waarvan VDA niet aan zijn verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang VDA niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmachtssituatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, heeft VDA het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de situatie langer dan negentig (90) kalenderdagen heeft geduurd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. VDA is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als VDA als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

11. Geheimhouding
1.
De Klant zal de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van VDA ontvangt waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan VDA schade zal betrokkenen, geheim houden en de nodige maatregelen nemen om te waarborgen dat haar personeel de genoemde informatie geheim zal houden.

12. Privacy

1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt worden, zullen deze persoonsgegevens met een hoge mate van zorgvuldigheid door beide Partijen worden gebruikt en beschermd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
VDA Geveltechniek B.V. | Meerval 11 (4941 SK) Raamsdonksveer
Contact | 0162 511 720 | info@vda-geveltechniek.nl
2. Partijen zullen zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de bescherming van de persoonsgegevens die Partijen bezitten en gebruiken te waarborgen. Deze technische en organisatorische maatregelen zullen tevens dienen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens te voorkomen.
3. De Klant zal iedere medewerking verlenen aan VDA bij het vervullen van de wettelijke verplichtingen die volgen uit de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving.
4. Informatie over onder andere welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoelang deze persoonsgegevens worden bewaard is te vinden in het privacy statement van VDA. Deze kan worden geraadpleegd via de website van VDA.

13. Intellectueel Eigendomsrecht
1.
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de geleverde producten berusten bij VDA, ook indien VDA de producten heeft vervaardigd, ontwikkeld of gecreëerd met inachtneming van specificaties of aanwijzingen van de Klant.
2.
In geen geval omvat de levering van producten een (impliciete) overdracht van enig intellectuele eigendomsrecht ter zake de geleverde producten aan de Klant. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VDA is het de Klant niet toegestaan de producten geheel of gedeeltelijk na te maken of te reproduceren.
3.
Klant vrijwaart VDA tegen elke aanspraak van derden inzake een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, die het gevolg kan zijn van specificaties of aanwijzingen van de Klant. VDA is in dat geval gerechtigd de levering van de desbetreffende producten met onmiddellijke ingang te staken. De Klant is gehouden alle hieruit voortvloeiende schade en kosten, eventuele proceskosten daaronder begrepen, te vergoeden.

14. Personeelsbeschermingsartikel
1.
Klant is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VDA gedurende (de uitvoering van) de overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, om welke reden dan ook, personeel van VDA of door VDA ingeschakelde derden, die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, (i) in dienst te nemen en/of met hen over indiensttreding direct of indirect te onderhandelen direct of indirect voor haar werkzaam te laten zijn.

15. Boetebepaling
1.
Indien de Klant artikel 11 Geheimhouding, artikel 12 Privacy, artikel 13 Intellectueel Eigendomsrecht of artikel 14 Personeelsbeschermingsartikel overtreedt, verbeurt VDA, ongeacht of de overtreding aan de Klant kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van VDA een niet voor verrekening vatbare onmiddellijk opeisbare boete van €20.000,- (zegge: twintigduizend euro) voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van €1.000,- (zegge: duizend euro) voor elke dag of dagdeel dat die overtreding voortduurt, zonder dat er sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van VDA, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen indien de schade hoger is.

16. Opzegging en ontbinding
1.
In geval van (een aanvraag van) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of ontbinding van Klant, gedeeltelijke of gehele overdracht of stillegging van haar onderneming, wijziging van zeggenschap van de Klant of indien Klant weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is Klant verplicht VDA hiervan per direct schriftelijk op de hoogte te stellen.
2.
Indien een van de in het voorgaande lid bedoelde gevallen zich voordoet, zijn alle vorderingen van VDA op Klant onmiddellijk en integraal opeisbaar en is VDA gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn.
3.
Indien Klant op enigerlei wijze tekort schiet of tekort dreigt te schieten in de nakoming van enige overeenkomst met VDA, is VDA, gerechtigd om de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door middel van een aangetekend schrijven of per e-mail, daarbij zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan Klant.
4.
De bepalingen uit deze overeenkomst die de strekking hebben om na het einde van de rechtsrelatie hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de overeenkomst onverminderd van kracht.

17. Verval en overdracht
1.
Alle vorderingsrechten van de Klant jegens VDA, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de Klant ter zake die vorderingsrechten niet binnen die periode van één jaar in rechte een eis heeft ingesteld.
2.
Rechten van de Klant uit hoofde van deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van VDA. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
VDA Geveltechniek B.V. | Meerval 11 (4941 SK) Raamsdonksveer
Contact | 0162 511 720 | info@vda-geveltechniek.nl

18. Gedeeltelijke verbindendheid en wijziging.

1.
VDA heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval zal VDA de Klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn na de aangekondigde inwerkingtreding van de wijziging.

2.
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die qua inhoud en de strekking zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

19. Vertaling
1.
Deze algemene voorwaarden zijn naast in de Nederlandse taal ook beschikbaar in andere talen. Bij onduidelijkheid en verschil in interpretatie en/of uitleg tussen de Nederlandse versie en andere versies van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst te allen tijde doorslaggevend.

20. Toepasselijk recht en Geschilbeslechting
1.
Op de rechtsverhouding tussen VDA en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
2.
Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van de vestigingsplaats van VDA, behoudens dwingendrechtelijke competentieregels. VDA heeft tevens het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats van de Klant.
B. Bijzondere bepalingen voor Consumenten
21. Consumenten
1.
De bepalingen in Hoofdstuk B gelden als aanvulling op de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden, indien de Klant een Consument is. Geen van de bepalingen in deze algemene voorwaarden doet afbreuk aan enig wettelijk recht dat de Consument toekomt.
2.
De Consument zal bij twijfel over de keuze van het product eerst VDA contacteren alvorens de bestelling te plaatsen.
3.
In afwijking het bepaalde in artikel 4 is VDA pas na drie maanden na de aanvaarding van de offerte door de Consument gerechtigd om de prijs aan te passen.
4.
De Consument behoudt in afwijking van artikel 4 lid 12 het recht op opschorting en verrekening.

22. Herroepingsrecht
1.
Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. De herroepingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan VDA bekendgemaakte derde, of:
a. Als de Consument in een eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument VDA ([adresgegevens, e-mail]) binnen de termijn van 14 kalenderdagen via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail of per aangetekende brief op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
3.
Tijdens de herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
4.
De producten dienen door de Consument binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop het herroepingsrecht is uitgeoefend, aan VDA terug te zenden. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de Consument.
5.
De Consument zendt het product onbeschadigd terug met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking, en conform de door VDA verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.
Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn producten die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

23. Geschilbeslechting

1. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de rechter van de woonplaats van de Consument